کووید 19 :سناریوها و استراتژی های کسب وکار

با توجه به مشکلات اقتصادی به وجود آمده، دولت ها فرصت های محدودی دارند تا بتوانند به موضوعات بهداشت عمومی جامعه در حد مناسب و کافی پاسخ بدهند و تقاضاهای آن ها را برآورده کنند. از سوی دیگر تاثیر آن بر زندگی و معشیت افراد عمیق تر است. آمریکا و اروپا سیستم های آزمایش خود را مورد بررسی و مطالعه قرار داده اند تا آزمایش های ابتلا به ویروس کرونا در مقیاس گسترده تری انجام شود و از این طریق به زودی وسعت و توزیع پراکندگی آشکار خواهد شود. با یادگیری از کشورهای دیگر و نوآوری های اخیر (قوانین فاصله گذاری سخت گیرانه ، و عدم تجمع نفر، فاصله گیری اجتماعی، کنترل آزمایشات، عرضه داروهایی جهت رفع موارد خفیف، 10بالای ارائه خدمات مراقبت های پزشکی از راه دور به افراد) می تواند زمینه را برای فعالیت مجدد فراهم کند.